The Shepherd and the Lion

Text:

βουκόλος ποτὲ μίαν τῶν βοῶν ἀποῦσαν ᾔσθετο. καὶ πανταχῇ ἐρευνήσας οὐχ εὗρε. ηὔξατο οὖν τῷ Διὶ μόσχον θῦσαι, ἐὰν τὸν κλέπτην ἴδῃ. ἐλθὼν δὲ ἐς ὕλην τινά, λέοντα ὁρᾷ κατεσθίοντα τὴν βοῦν. ἐπιτείνας δὲ ἐς τὸν οὐρανὸν τὰς χεῖρας, “ὦ Ζεῦ,” ἔφη, “πρότερον μὲν ηὐξάμην μόσχον θῦσαι, ἐὰν τὴν κλέπτην εὕρω. νῦν δὲ ταῦρον θύσω, ἐὰν τὸν κλέπτην ἐκφύγω.”

Source:

F.H. Colson, Stories and Legends, 1908

Helps:

βουκόλος – a herdsmen

πανταχῇ – everywhere

ἐρευνήσας < ἐρευνάω – to seek

ηὔξατο < εὔχομαι – to pray; to vow

μόσχος – calf, young bull

Advertisements

The North Wind and the Sun

Text:

ὁ Βορεάς ποτὲ καὶ ὁ ἥλιος ἤριζον, ὁπότερός ἐστι κρείσσων. ἰδὼν δὲ ἄνθρωπον ἱμάτιον ἔχοντα, ἔφη ὁ ἥλιος, “τί μάτην διαλεγόμεθα; ὁρᾶς δήπου ἐκεῖνον τὸν ἄνδρα· ὁπότερος ἄν οὖν ἡμῶν δύνηται ἀποδῦσαι τὸ ἱμάτιον τοῦ ἀνθρώπου, οὗτος νικάτω.” ὁ δὲ ἕτερος ἐπὶ τούτοις ὡμολόγησε. πρῶτον μὲν οὖν πεῖραν ἐποιεῖτο ὁ Βορέας. καὶ παντὶ μὲν τῷ σθένει ἔπνευσε, ὁ δὲ ἀνὴρ πολὺ μᾶλλον ἑαυτὸν τῷ ἱματίῳ ἐκάλυπτε. παυσαμένου δὲ τοῦ Βορέου, ὁ ἥλιος ἐξῆλθεν. ὁ δὲ ἀνήρ, θερμὸς γενόμενος, τὸ ἱμάτιον ἀπέρριψε.

Source:

F.H. Colson, Stories and Legends, 1908

Helps:

ἤριζον < ἐρίζω – to quarrel

δύνηται – 3rd sg. pres subj.

σθένος – strength, might

πολὺ μᾶλλον – all the more rather

Περὶ προσῳδιῶν, πρῶτον περὶ προσῳδιῶν τῶν τόνων

Text:

Περὶ προσῳδιῶν. Προσῳδία ἐστὶ τάσις ἐγγραμμάτου φωνῆς, ἢ τόνος πρὸς ὃν ᾄδομεν. εἰσὶ δὲ προσῳδίαι δέκα· ὀξεῖα (´), βαρεῖα (`), περισπωμένη (῀)· μακρὰ (¯), βραχεῖα (˘), ψιλὴ (᾿), δασεῖα (῾)· ἀπόστροφος (᾿), ὑφεν (-), καὶ ὑποδιαστολή (,). καὶ διαιροῦνται εἰς τέσσαρα· εἰς τόνους, εἰς χρονόυς, εἰς πνεύματα, καὶ εἰς πάθη.

Τόνοι εἰσὶ τρεῖς, ὀξεῖα, βαρεῖα, καὶ περσπωμένη, οἷς χρώμεθα ἐπὶ ταῖς λέξεσι. πᾶσα γὰρ λέξις ἐπιδέχεται τόνον ἕνα, ἢ ἐν τῇ ληγούσῃ ἢ παραληγούσῃ, ἢ προπαραληγούσῃ. ἐν μὲν τῇ ληγούσῃ ἐπιδέχεται ὀξεῖαν, βαρεῖαν, καὶ περισπωμένην· ὀξεῖαν, ὅταν τὸ δεχόμενον ᾖ ἀσυναίρετον, οἷον θεατής, ἀγαθός; βαρεῖαν δὲ ὁμοίως, ὡς ἐλαὼν, δαφνὼν, καὶ μάλιστα ἐν τῇ συνεπείᾳ· πᾶσα γὰρ ὀνομαστικὴ καὶ αἰτιατικὴ ἀσυναίρετος καθ᾿ ἑαυτὴν ὀξύνεται· ἐν δὲ τῇ συνεπείᾳ ἀντὶ τῆς ὀξείας βαρεῖαν ἐπιδέχεται. περισπωμένην δὲ ὅταν τὸ δεχόμενον ᾖ μακρὸν ἀπὸ συναιρέσεως, οἷον ἁπὸ τοῦ φάος φῶς, καὶ ἀπὸ τοῦ Ξενοφάον Ξενοφῶν· πᾶσα γὰρ συναίρεσις ἐξ ὀξείας καὶ βαρείας περισπωμένην ποιεῖ. ἐν τῇ παραληγούσῃ δὲ ὀξεῖαν καὶ περισπωμένην· ὀξεῖαν μὲν ὅταν ἢ τὸ δεχόμενον ᾖ βραχὺ, ὡς λάχης, λόγος· ἐπάνω γὰρ βραχέος περισπωμένη οὐ τίθεται· ἢ ὅταν τὸ δεχόμενον μακρὸν, καὶ τὸ μετ᾿ αὑτὸ μακρὸν, ὡς Αἰνείας, Χρύσης, μακρὸς γὰρ πρὸ μακροῦ παροξύνεται· ἢ ὅταν ᾖ θέσει μακρὸν, οἷον πέρσης· ἐπάνω γὰρ θέσει μακροῦ περισπωμένη οὐ τίθεται.

περίσπωμένη δὲ ὅταν τὸ δεχόμνον ᾖ φύσει μακρὸν καὶ τὸ μετὰ αὐτὸ βραχὺ, οἷον Μαῖα, γᾶα, μοῦσα· πᾶν γὰρ φύσει μακρὸν πρὸ βραχέος κείμενον περισπᾶται· ἔτι καὶ εἰ απὸ συναιρέσεως μακρὸν εἴη, οἷον βοᾶται, ποιεῖται. ἐν τῇ προπαραληγούσῃ δὲ ἀεὶ ὀξεῖαν τίθεμεν, ὡς φιλόσοφος, φιλόκαλος· πρὸ δύο γὰρ συλλαβῶν ἀεὶ ὀξεῖα τίθεται.

 

Glosses (all contextual to grammar)

τάσις – order, arrangement
ἐγγραμμάτου – written, literate, pert. to letters
ὀξεῖα – acute
βαρεῖα – grave
περισπωμένη – circumflex
ληγούσῃ – ultima
παραληγούσῃ – penultima
προπαραληγούσῃ – antepenult
συνεπείᾳ – connectin of words (i.e. in the context of a sentence)
συναιρέσεως – contraction (here, of vowels)
παροξύνεται – to be made paroxytone

Source:

Lázaro Bardón y Goméz, Lectiones Graecae, 1856.

Περὶ συλλαβῆς

Text:

Περὶ συλλαβῆς. Συλλαβὴ ἐστὶ σύλληψις τοὐλάνχιστον δύο γραμμάτων· καταχρηστικῶς δὲ καὶ τὰ φωνήεντα συλλαβαὶ λέγονατι. διαρεῖται δὲ ἡ συλλαβὴ εἰς τρία· εἰς μακρὰν, οἷον ἥρως· εἰς βραχεῖαν, οἷον λόγος· εἰς κοινὴν, οἷον ἄρης.

 

Glosses (all contextual to grammar)

σύλληψις – conjunction, combination
καταχρηστικῶς – improperly
οἷον – like, such as

 

Source:

Lázaro Bardón y Goméz, Lectiones Graecae, 1856.

περὶ διαιρέσεως τῶν γραμμάτων

Text:

περὶ διαιρέσεως τῶν γραμμάτων.

γράμμα ἐστὶ μέρος ἐλάχιστον καὶ ἀδιαίρετον φωνῆς·

εἰσὶ δὲ γράμματα εἴκοσι τέσσαρα·

α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ,ψ, ω.

τούτων φωνήεντα μὲν ἑπτά·

α, ε (ψιλὸν), η, ι, ο (μικρὸν), ω (μέγα), καὶ υ (ψιλόν)·

σύμφωνα δὲ δεκαεπτά·

β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, ς, τ, φ, χ, ψ.

τῶν δὲ φωνηέντων μακρὰ μὲν δύο·

η καὶ ω (μέγα).

βραχέα δὲ δύο·

ε (ψιλὸν) καὶ ο (μικρόν).

δίχρονα δὲ τρία·

α, ι, υ.

ἐξ ὧν δίφθογγοι κυρίως μὲν ἕξ γίνονται·

αυ, ει, οι, αυ, ευ, ου·

ἕξ δὲ καταχρηστικῶς·

ᾳ, ῃ, ῳ, υι, ηυ, ωυ.

τῶν δὲ συμφώνων ἄφωνα μὲν ἐννέα·

κ, τ, π· γ, δ, β· χ, θ, φ·

ὧν ψιλὰ μὲν τρία·

κ, τ, π·

μέσα δὲ τρία·

γ, δ, β·

δασέα δὲ τρία·

χ, θ, φ·

ἡμίφωνα δὲ ὀκτώ·

λ, μ, ν, ρ· σ, ξ, ζ, ψ·

ὧν ἀμετάβολα μὲν τέσσαρα·

λ, μ, ν, ρ·

διπλᾶ δὲ τρία·

ξ, ζ, ψ.

ἐκ τῶν διῃρημένων δὲ τῶνδε γραμμάτων αἱ συλλαβαὶ γίνονται· οἷον Πε·

ὅθεν αἱ λέξεις, οἷον Πέτρος:

ἐξ ὧν ὁ λόγος: οἷον ὁ Πέτρος ἀναγινόσκει.

 

Glosses (all contextual to grammar)

διαίρεσις – division
ἀδιαίρετον – indivisible
φωνήεντα – vowels
σύμφωνα – consonants
κυρίως – properly
καταχρηστικῶς – improperly
ἄφωνα – voiceless
ψιλὰ – voiced (but smooth)
δασέα – aspirated
ἡμίφωνα – half-pronounced; semi-voiced
ἀμετάβολα – liquids (gram.)
διπλᾶ – double (consonants)
γράμμα – letter
συλλαβή – syllable
λέξις – single word
λόγος – speech

 

Source:

Lázaro Bardón y Goméz, Lectiones Graecae, 1856.

 

Adapted selections from Xenophon (03)

Text:

Συλλέγει δὲ στάτευμα ἐν Χερρονήσῳ ὧδε. Κλέαρχός ἐστι φυγὰς Λακεδαιμόνιος· ὁ δὲ Κῦρος, γενόμενος φίλος τούτῳ τῷ Κλεάρχῳ, παρέχει αὐτῷ πολλὰ χρήματα. ὁ δὲ λαβὼν τὰ χρήματα συλλέγει στράτευμα, καὶ συλλέξας πολεμεῖ τοῖς Θρᾳξὶ βοηθῶν ταῖς πόλεσι τῶν Ἑλλήνων. αὗται δὲ αἱ πόλεις παρέχουσιν αὐτῷ χρήματα εἰς τὴν τροφὴν τῶν στρατιωτῶν. τοῦτο δὲ τὸ στράτευμα τρέφεται τῷ Κύρῳ λάθρα. ἔπειτα ὁ Κῦρος κελεύει Πρόξενον τὸν Βοιώτιον καὶ ἄλλους συλλέγειν στρατιώτας, φάσκων ὅτι βούλται στρατεύεσθαι εἰς Πισίδας· οὗτοι γὰρ πολεμοῦσιν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ. καὶ οὗτοι ποιοῦσιν οὕτως.

Source:

J.S. Phillpotts, Selections from Xenophon, 1877

Helps:

Χερρονήσῳ – ‘land-island’, therefore ‘peninsula’ –  used as a kind of propername for the part of Thrace on the north side of the Hellespont. Also rendered ‘Chersonese’.

ταῖς πόλεσι τῶν Ἑλλήνων – the Greek colonies in Thrace on the Propontis

τῷ Κύρῳ – the dative not expressing agency, but benefit. I.e. the contributions to the army from the cities being helped, are supporting it, for Cyrus.

φάσκων – saying, claiming, asserting

εἰς Πισίδας – the Pisidians were a perennial cause of trouble.