The Britons are of great size, but ungainly form

Text:

οἱ δὲ ἄνδρες μείζονες μὲν τῶν Κελτῶν εἰσι καὶ ἧσσον ξανθότριχες, χαυνότεροι δὲ τοῖς σώμασιν. σημεῖον δὲ τοῦ μεγέθους ἐστὶ τόδε. νεανίας γὰρ ἡμεῖς εἴδομεν ἐν Ῥώμῃ, τῶν μεγίστων τῶν αὐτόθι ὑπερέχοντας καὶ ἡμιποδίῳ, βλαίσους δὲ ὄντας καὶ τὰ ἄλλα οὐκ εὐγράμμους τῇ συστάσει.

Source:

A.W. Young, The Tutorial Greek Reader, 1898, p1.

Glosses:

τὰ ἄλλα – in other respects (acc of respect)

αὐτόθι – in the very place (θι marking locative)

βλαισός, ή, όν – bandy-legged

εὔγραμμος, ον – shapely

ἡμιπόδιον – half a foot

ξανθόθριξ, -τριχος – yellow-haired

σύστασις – putting-together, build

ὑπερέχω – to surpass (+ gen)

χαῦνος, η, ον – loose-jointed

Advertisements

Adapted selections from Xenophon (01)

Text:
Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, καὶ πρεσβύτερος μὲν ἐστιν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος. Δαρεῖος δὲ ἀσθενῶν, καὶ ἤδη μέλλων θανεῖν, βούλεται ἀμφοτέρω τὼ παῖδε παρεῖναι. ὁ μὲν οὖν πρεσβύτερος πάρεστι. Δαρεῖος δὲ κελεύει τὸν Κῦρον ἀναβαίνειν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἧς ἐστὶ σατράπης. ὁ δ᾿ οὖν Κῦρος ἀναβαίνει, ἔχων τριακοσίους ὁπλίτας τῶν Ἐλλήνων. ἀναβαίνων δὲ λαμβάνει Τισσαφέρνην σὺν ἑαυτῷ ὡς φίλον. ἀναβὰς δὲ ὁ Κῦρος ἔτι ἐστὶν ἐν τοῖς βασιλείοις, ὅτε ὁ μὲν Δαρεῖος τελευτᾷ Ἀρταξέρξης δὲ γίγνεται βασιλεύς.

Source:
J.S. Phillpotts, Easy Selections Adapted from Xenophon, 1877

Glossary:
πρεσβύτερος – the elder
νεώτερος – the younger
ἀμφοτέρω τὼ παῖδε – dual
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς – (loosely), from the command (i.e. the region he commanded)

The False Smerdis

Text:

Μετὰ Καμβύσου θάνατον Μάγος τις, ὄνομα Σπενδαδάτης, ἐβασίλευεν ἀντὶ Σμέρδιος τοῦ Κύρου, ὃν Καμβύσου ἀδελφοῦ κελεύσαντος, Πρηξάσπης, Πέρσης ἀνὴρ εὐγενής, κρύφα ἐπεφονεύκει. μετὰ δ᾿ ἐνίους μῆνας κατάδηλος ἦν τῷδε τρόπῳ· Ὀτάνης ἦν, Φαρνάσπου παῖς, ἀρετῇ καὶ χρήμασιν ὁμοῖος τῷ πρώτῳ Περσῶν. οὗτος ὁ Ὀτάνης πρῶτος ὑπώπτευσε τὸν Μάγον, ὡς οὐκ εἴη ὁ Κύρου Σμέρδις, ἀλλ᾿ ὅσπερ ἦν. ἦν δὲ αὐτοῦ θυγάτηρ ἐν ταῖς τοῦ βασιλεύοντος γυναιξί· ταύτην οὖν ἐκέλευσεν Ὀτάνης μηνεύειν αὐτῷ, εἰ τῷ βασιλεύοντι ὦτα εἴη· ὁ γὰρ Μάγος τὰ ὦτα ὑπὸ τοῖ Καμβύσου κεκολουμένος (κεκολουσμένος) αὐτῷ φανερὸς ἦν. ἐπεὶ οὖν θυγάτηρ αὐτῷ τοῦτο ἐμήνυσε, σὺν ἄλλοις τισὶ Πέρσαις γνωρίμοις ἐβουλεύσατο, πῶς ἐπιβουλεύσοιεν τῷ Μάγῳ. βουλευσάμενοι δὲ εἰς τὰ βασίλεια ἐπορεύθησαν καὶ τὸν Μάγον ἐφόνευσαν. περὶ δὲ τῆς βασιλείας ἐμαντεύσαντο τὸν ἥλιον, ὃν μάλιστα ἐθεράπευον οἱ Πέρσαι· τούτου δὲ μηνύσαντος Δαρεῖος ὁ Ὑστάσπου ἐβασίλευσε τῶν Περσῶν.

Source:

W. Smith, Initia Graeca (part 2), 1868.

Glosses:

κρύφα – secretly (indecl. adv)

ἐπεφονεύκει – slay

κατάδηλος – plain, manifest, clear

ὑπώπτευσε – suspected, was suspicious

μηνεύειν – to disclose; inform

ὦτα – ears

κεκολουμένος – cut short, docked

γνωρίμοις – well-known

ἐμαντεύσαντο – consulted (as an oracle), sought divinations from

A pleasant vacation

Text:

ὁ ἐμὸς ἀδελφὸς ἔχει χωρίον εἰς ὃ πολλάκις καταβαίνω· οὺ γὰρ μακρά ἐστιν ἡ ὁδὸς ἣ ἐξ Ἀθηνῶν εἰς Σούνιον ἄγει. ἐνταῦθα αὐτῷ εἰσιν οἰκία καλή, ἅμαξαι, καὶ ἵπποι οὓς γυμνάζει. ἐνίοτε οἱ οἰκέται εἰς τὴν θάλασσαν ἐλαύνουσιν αὐτούς· αὕτη γὰρ ἐγγύς τῆς οἰκίας. τὰ δένδρα κατὰ τὰς ὁδοὺς παρέχει σκιὰν τοῖς ἀνθρώποις καὶ θηρίοις. καὶ ὁ ἀδελφὸς ἔχει βιβλία ἅ ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀναγιγνώσκομεν· ἐνίοτε γὰρ ὁ ἥλιος πάνυ θερμός ἐστιν.

Source:

C. Moss, First Greek Reader, 1900.

Glosses:

ἄμαξα – wagon, cart

ἐνίοτε – at times, sometimes

πάνυ – altogether; very, exceedingly

Excessive Caution

Text:

Σχολαστικὸς κολυμβῶν παρὰ μικρὸν ἐπνίγη· ὤμοσε δὲ εἰς ὕδωρ μὴ εἰσελθεῖν, ἐὰν μὴ μάθῃ πρῶτον καλῶς κολυμβᾶν.

Source: 

E. Abbot, Easy Greek Reader, 1886.

Some help:

ἦν σχολαστικός.

τίς ἐστι σχολαστικός; σχολαστικός ἐστιν ἄνθρωπος ὃς ἀκριβῶς μανθάνει καὶ φιλοσοφεῖ, ὡς σοφιστής.

ὁ σχολαστικὸς ἐν ὕδατι ἦν.

τί ἐποιοῦν ἐν τῷ ὕδατι; ἐκολυβῆν.

κολυμβᾶν ἐστι ἐν ὕδατι ὁρμᾶσθαι

τὸ ἐπίγνη δύναται ἀπέθανεν (ἐν ὕδατι ἢ ἀλλῶς οὐκ πνεῖ)

ἆρα ἐπίγνη ὁ σχολαστικός; οὐχί, οὐκ ἀπέθανον, ἀλλὰ παρὰ μικρὸν ἀπέθανεν. οὐκ ἐπίηνη, ἀλλὰ ζῇ.

μετὰ ταῦτα, οὐκ ἤθελεν ὁ σχολαστικὸς εἰς ὕδωρ εἰσελθεῖν. «πρῶτος δὲ» ἔφη «δεῖ κολυμβᾶν μανθανεῖν».

ὁ σχολαστικὀς ὤμοσε (κατὰ τὸν θεόν!), μὴ πάλιν εἰς ὕδωρ εἰσελθεῖν. πρῶτος δὲ μαθεῖν κολυμβᾶν ἔδει.

πῶς δὲ κολυμβᾶν μαθεῖν, εὶ μὴ ἐν ὕδατι! οὐ δυνατόν ἐστιν.

διὰ τοῦτο, ὁ σχολαστικὸς οὐκ εὶς ὕδωρ εἰσέρχεται πάλιν.

τὸ τέλος.

 

Glosses:

Σχολαστικὸς – a scholastic, a schoolman.

κολυμβῶν – swimming

παρὰ μικρὸν – almost

ἐπνίγη – he suffocated, drowned

ὤμοσε – he swore

 

 

The natural features and the produce of Britain

Text: 

ἔστι δὲ ἡ πλείστη τῆς νήσου πεδιὰς καὶ κατάδρυμος. πολλὰ δὲ γεώλοφά ἐστι. φέρει δὲ σῖτον καὶ βοσκήματα καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ σίδηρον. ταῦτα δὴ κομίζεται ἐξ αὐτῆς καὶ δέρματα καὶ ἀνδράποδα καὶ κύνες εὐφυεῖς πρὸς τὸ κυνηγέσιον. Κελτοὶ δὲ πρὸς τοὺς πολέμους χρῶνται καὶ τούτοις καὶ τοῖς ἐπιχωρίοις.

Source:

A.W. Young, The Tutorial Greek Reader, 1898, p1.

Glosses:

πλείστη – the majority, major part

πεδιὰς – plain, flat ground

κατάδρυμος – thickly wooded

γεώλοφά – hills, hilly

βοσκήματα – fattened beasts, cattle

κομίζεται  – provides

ἀνδράποδα – (war-)slaves

εὐφυεῖς – well-grown, well-bred; fitted

Κελτοὶ – Celts (of France)

χρῶνται – use  (+ dat)

ἐπιχωρίοις – natives (of the land)